Cây bụi vừa & nhỏ

Xác pháo

Xác pháo

Liên hệ
Xác pháo

Xác pháo

Liên hệ
Vân môn đốm

Vân môn đốm

Liên hệ
Vân môn trắng

Vân môn trắng

Liên hệ
Trúc đào

Trúc đào

Liên hệ
Trúc đào

Trúc đào

Liên hệ
Tre

Tre

Liên hệ