Cây gỗ lớn & trung

Xoan chịu hạn

Xoan chịu hạn

Liên hệ
Tùng Bách Tán

Tùng Bách Tán

Liên hệ
Tràm

Tràm

Liên hệ
Trúc đuôi gà

Trúc đuôi gà

Liên hệ
Thông thiên

Thông thiên

Liên hệ
Tràm

Tràm

Liên hệ
Sứ trắng

Sứ trắng

Liên hệ
Sưa trắng

Sưa trắng

Liên hệ
Sứ hột gà

Sứ hột gà

Liên hệ