Sơ đồ tổ chức công ty:

- Ban giám đốc.
- Ban tư vấn.
- Ban quản lý dự án.
- 3 phòng chuyên môn.
- 6 đơn vị chức năng riêng.